• C-BEAR BVBA
  • Vrijheidslaan 35, 3990 Peer, Belgium
  • TEL : 32 (0)11 603 208
  • Email :
Andre Greipel winnaar 2014 Tour de France - Stage 6
Philippe Gilbert winnaar WK 2012 Jurgen Van Den Broeck Tour de France
Niels Albert winnaar WK Cyclocross 2012 Cadel Evans winnaar World Championship 2009
allen uitgerust met c-bear keramische lagers.

Algemene Voorwaarden C-BEAR bvba

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van C-BEAR zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van C-BEAR worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door C-BEAR ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door C-BEAR. De klant krijgt z.s.m. een bevestigende e-mail. C-BEAR is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2.2 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt C-BEAR dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3. Betalingen
3.1 In principe levert C-BEAR uitsluitend na acceptatie van de bestelling. De factuur wordt bijgevoegd bij de levering.
3.2 Betaling dient vooraf, bij de bestelling, te geschieden of bij levering (onder rembours) zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is de klant vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door C-BEAR is de klant een forfaitair bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien C-BEAR haar vordering ter incasso uitbesteedt, eveneens de incassokosten.
3.4 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is C-BEAR gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen twee (2) dagen na mededeling van de prijsverhoging door C-BEAR
4. Eigendomsvoorbehoud
C-BEAR blijft eigenaar van de goederen tot volledige betaling ervan door de klant.
5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 De klant heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt de klant C-BEAR daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail of schriftelijk en gemotiveerde kennis te geven.
5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal C-BEAR alles in het werk stellen om de klant z.s.m. wel over de afgesproken producten te laten beschikken. Overmacht blijft echter uitdrukkelijk voorbehouden.
5.3 C-BEAR is niet aansprakelijk voor schade en gebreken opgetreden na onoordeelkundig en onjuist gebruik van geleverde producten of door de ongeschiktheid van de geleverde producten voor het doel waarvoor de klant het aangeschaft heeft.
5.4.C-BEAR zal de bestelde producten langs de meest geschikte weg versturen. C-BEAR is echter niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Post en koeriersdiensten. De verantwoordelijkheid van C-BEAR neemt een einde van zodra de bestelling correct aangeleverd werd aan de transporteurs
6. Elektronische communicatie en bewijs
6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en C-BEAR (dan wel door klant ingeschakelde derden), is C-BEAR niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van C-BEAR.
6.2 De administratie van C-BEAR geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
7. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft C-BEAR in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat C-BEAR gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan C-BEAR kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan naast wat daar in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komen de oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop C-BEAR geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor C-BEAR niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onderbrekingen in het internetverkeer wordt daaronder begrepen.
8. Diversen
8.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met C-BEAR in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door C-BEAR vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
8.2 C-BEAR is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
9. Garantie
Op de keramische kogellagers door C-BEAR geleverd rust de door het Belgisch Burgerlijk Wetboek bepaalde garantie. Dit houdt in dat er een totale garantie geldt met een termijn van 2 jaar
10 Privacy
C-BEAR heeft gegevens nodig van haar directe klanten. C-BEAR gaat zeer discreet om met deze gegevens. Bedrijfsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Zaakvoerder van C-BEAR bvba is de heer B. Schouten, Vrijheidslaan 35 in Peer, België.
11..2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in 3500 Hasselt, België.